diumenge, 4 d’octubre de 2009

Sistema de la consulta.

CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
Collsuspina, 13 de desembre del 2009
PROTOCOL A SEGUIR:
Sota la pregunta: ‘ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET,
INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’ es crida a la
participació a tots els residents empadronats a Collsuspina, majors de 16 anys, el
diumenge 13 de desembre del 2009.

1. COM ES VOTARÀ
Mitjançant vot secret dipositat en una urna.

2. POSSIBLES RESPOSTES.
SI – NO – BLANC

3. QUI PODRÀ VOTAR.
Totes les persones empadronades a Collsuspina abans de l’1 de juliol i que en data 13 de
desembre del 2009 tinguin 16 anys.

4. COM S’ACREDITARÀ EL VEÏNATGE DE COLLSUSPINA.
Pels següents mitjans:
•Carnet de Nacionalitat Catalana
•Document Nacional d’Identitat.
•Carnet de Conduir.
•Passaport
Tots quatre emesos abans de l’1 de juliol del 2009 i que acreditin la localitat de residencia com
Collsuspina.
•Certificat d’empadronament a Collsuspina emès per l’Ajuntament, que
certifiqui l’empadronament amb anterioritat a l’1 de juliol del 2009.

5. LLOC DE VOTACIÓ
Sala Municipal, Plaça Major, 3, de Collsuspina.
Hi haurà habilitada 1 mesa per la recollida de vots, en laes que es podrà votar depenent de la
inicial del primer cognom dels vilatans que desitgin participar.
L’organització de les taules serà la següent:
Taula número 1: cognoms de la A a la Z

6. HORARI D’OBERTURA DEL LLOC DE VOTACIÓ
De les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

7. CONTROL DE VOT (GARANTIA DE LA FIABILITAT DEL RESULTAT)
Atès que en aquesta consulta no es pot utilitzar el cens, s’utilitzarà un sistema informàtic per
garantir que no es produiran duplicitats en el vot.
Aquest sistema informàtic només registrarà el numero de document d’identificació que apareix al Document Nacional d’Identitat..
També s’efectuarà, com a mesura de seguretat, un registre manual del número de document
d’identificació.
La participació en aquest referèndum implica l’acceptació d’aquest sistema de control.
Una vegada finalitzat el recompte de vots i oficialitzats els resultats, la Comissió Organitzadora
garanteix la destrucció dels registres informàtics i manuals.
8. VOT CORREU
Es podrà votar per correu.
A partir del 24 de novembre es podrà recollir la butlleta de vot i el sobre corresponent a l’Ajuntament de Collsuspina.
El vot s’haurà de dipositar dins del sobre corresponent i aquest sobre junt amb una còpia,
segellada per la Comissió Organitzadora, del document que acrediti el veïnatge ae Collsuspina. Tot plegat s’haurà d’introduir en un sobre més gran que, degudament tancat, serà adreçat
a nom de la Comissió Organitzadora “Collsuspina escriu” i identificant clarament ‘VOT PER CORREU’. Aquest sobre es podrà fer arribar a la Comissió Organitzadora dipositant-lo a les dependencies de l’Ajuntament.
Aquest sobre es podrà dipositar a les dependencies de l’Ajuntament fins a l’obertura de les
votacions.
El vot per correu serà registrat i introduït a les urnes una vegada s’hagin tancat les votacions i
abans d’iniciar el recompte.

9. PUBLICACIÓ DEL RESULTAT
Una vegada realitzat el recompte és publicarà una acta signada pel Jutge de Pau del Municipi i del Síndic de la Vila i es farà públic a la població i a la premsa.

10. CAMPANYA INFORMATIVA
L’inici de la Campanya Informativa serà el 29 de novembre del 2009 i la seva finalització serà el 12 de desembre del 2009.

11. QUI POT PARTICIPAR A LA CAMPANYA INFORMATIVA.
Qualsevol entitat o associació del municipi o formació política registrades o amb activitat a
Collsuspina abans de l’1 de juliol del 2009.
També podran participar qualsevol entitat, o associació, o plataforma socials o cíviques o
formació política no registrades a Collsuspina però que comptin amb l’aval d’alguna entitat,
associació o formació política del municipi. L’aval haurà d’estar signat pel representant oficial
d’aquesta entitat del municipi.
La sol.licitud per participar, junt amb l’aval, s’haurà de dipositar a la Comissió Organitzadora
abans del 24 de novembre.
No podrà participar en la campanya informativa cap entitat, associació, plataforma o formació
política que no estigui registrada a Collsuspina i no compti amb l’aval de cap entitat, associació o formació política registrada o amb activitat a Collsuspina.

12. OBSERVADORS DURANT EL RECOMPTE
Per al recompte s’habilitaran espais reservats per a totes aquelles persones que s’hagin acreditat prèviament.
L’acreditació es realitzarà mostrant aquesta voluntat a la Comissió Organitzadora o a algun dels
seus membres, fins dues hores abans del tancament del lloc de votació.

13. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
La Comissió Organitzadora serà l’entitat responsable per la resolució de qualsevol conflicte que
es pugui produir, des del moment de la seva creació fins al dia després de les votacions.